วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

จากผู้เขียน

             บล็อกการงานอาชีพและเทคโนโลยี  จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดเวลาให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจในการเรียนรู้และฝึกฝนตนเองให้มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ   ซึ่งประกอบไปด้วยใบงาน  แบบทดสอบหลังเรียน  คำถามชวนคิดเป็นกิจกรรมที่นักเรียนต้องฝึกทำมีให้ครบทุกบทเรียน ทุกระดับชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 - 6
             นอกจากนี้ยังมีมุมลับสมองของคนฉลาด  รอบรู้อย่างฉลาด   และได้รวบรวมข้อสอบo-netในปีต่างๆมาให้นักเรียนได้ฝึกฝนกันทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3   และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6  ไว้อย่างมากมาย
            ขอให้นักเรียนสนุกกับการฝึกฝนตัวเองด้วยกันทุกคนครับ